In gesprek over klimaatrechtvaardig produceren

Gaat duurzaamheid over de natuur? Of staan er grotere dingen op het spel? Silbersee en Oerol organiseren samen het debat Kunst Boven Klimaat? #3, het derde een in een reeks debatten waarin Silbersee met de sector en het publiek in gesprek gaat over verduurzaming. Het debat op 16 juni wordt gemodereerd door Teun van de Keuken, op 17 juni door Wilbert van de Kamp.

Verduurzaming gaat over meer dan alleen maar de natuur. Voor zowel Silbersee als Oerol zijn onderwerpen als sociale rechtvaardigheid, inclusie en degrowth daar onlosmakelijk mee verbonden. Klimaatverandering treft niet iedereen op gelijke wijze en de verantwoordelijkheid om haar tegen te gaan wordt niet op faire wijze verdeeld. Het gaat niet alleen over ecologie, maar ook over machtsverhoudingen; de aanpak van de klimaatcrisis heeft ethische, politieke en juridische aspecten.

Zowel Silbersee als Oerol hebben verregaande ambities uitgesproken met betrekking tot duurzaam produceren en de daarmee verweven maatschappelijke onderwerpen. Maar hoever kunnen we gaan? Wat betekent dit voor de kunst? Moet de kunst activistisch worden? Anders produceren? Minder produceren? Klimaatrechtvaardig produceren?

CREDITS

Artistieke leiding Romain Bischoff | Moderators Teun van de Keuken (16 juni voertaal Engels) en Wilbert van de Kamp (17 juni, voertaal Nederlands) | Performer Guus van der Steen | Content Marin de Boer, Romain Bischoff, Simon Tubb, Stella van Himbergen | Fotografie/beeld Bowie Verschuuren

Fotografie: Berbe Rinders

Over de moderator en de tafelgasten van 16 juni

Teun van de Keuken (Moderator)

Teun van de Keuken is a journalist, writer, columnist, podcaster and program maker. For years he was one of the faces of the Keuringsdienst van Waarde, from this program Tony's Chocolonely was born, the slave-free chocolate of which Teun is the name giver and initiator.

Previously he also made Pointer, De Slag om de Klerewereld and De Garbage Man. In these programs, Teun investigated abuses in the Netherlands, the state of affairs, skituation in the clothing industry and the world behind our waste in the Netherlands. He writes a weekly column – often about sustainability – for de Volkskrant. According to Teun, you get further by continuing to ask questions.

Teun van de Keuken is journalist, schrijver, columnist, podcaster en programmamaker. Hij was jarenlang één van de gezichten van de Keuringsdienst van Waarde, vanuit dit programma ontstond ook Tony’s Chocolonely, de slaafvrije chocolade waarvan Teun de naamgever en initiatiefnemer is.

Eerder maakte hij ook Pointer, De Slag om de Klerewereld en De Vuilnisman. In deze programma’s onderzocht Teun misstanden in Nederland, de gang van zaken in de kledingindustrie en de wereld achter ons afval in Nederland. Wekelijks schrijft hij een column – vaak over duurzaamheid – voor de Volkskrant. Volgens Teun kom je verder door vragen te blijven stellen.

TAFELGASTEN

Politics (Politiek)

Kris van der Veen 

Kris van der Veen is a municipal councilor for GroenLinks in Amsterdam and spokesperson for Youth Care, Shelter & Homelessness, Refugees & Undocumented, Events, Art & Culture. He is also chairman of the General Affairs Committee.

“I am mainly concerned with homelessness, sheltered housing, mental health, housing and care. For me, the credo 'unequal cases, unequal treatment' is leading. The place where you were born, a wrong turn, but also gender, sexual preference, religion or, for example, the country where you were born should not be a reason for unequal treatment."

 Over the past twenty years, he has been a quartermaster at 113 Suicide Prevention, councilor for GroenLinks in Groningen, social worker at the Women's Shelter, coordinator at Amnesty International, volunteer at Childline, project leader at Safe at Home and chairman of COC Groningen&Drenthe. the interest group for lesbians, gays, bisexuals, trans and intersex people (LHBTI).

Kris van der Veen is gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam en woordvoerder Jeugdzorg, Opvang & Dakloosheid, Vluchtelingen & Ongedocumenteerden, Evenementen, Kunst & Cultuur. Daarnaast is hij voorzitter van de raadscommissie Algemene Zaken.

 “Ik hou me vooral bezig met dak- en thuisloosheid, beschermd wonen, mentale gezondheid, wonen en zorg. Voor mij is het credo ‘ongelijke gevallen, ongelijk behandelen’ leidend. De plek waar je wieg stond, een verkeerde afslag, maar ook geslacht, seksuele voorkeur, religie of bijvoorbeeld het land waar je geboren bent mogen geen reden zijn voor ongelijke behandeling."

 De afgelopen twintig jaar was hij onder meer kwartiermaker bij 113 Zelfmoordpreventie, raadslid voor GroenLinks in Groningen, maatschappelijk werker in een Blijf van mijn Lijf-huis, coördinator bij Amnesty International, vrijwilliger bij De Kindertelefoon, projectleider bij Veilig Thuis en voorzitter van COC Groningen&Drenthe, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, trans en intersekse personen (LHBTI).

Purpose Economy (Betekeniseconomie)

Winne van Woerden

Winne van Woerden focuses on climate justice, global health and new economic thinking. In recent years she has worked in these areas for various civil society organizations and movements. She currently works as a program lead Degrowth & Caring Economy at Commons Network, a workplace for the socio-ecological transition, and as a campaigner at Advertising Fossil Free.

She graduated in Global Health Sciences and is currently pursuing a second (online) master's degree in Degrowth: Policy, Economy and Ecology at the Autonomous University of Barcelona

Winne van Woerden houdt zich bezig met klimaatrechtvaardigheid, mondiale gezondheid en nieuwe economische denkwijzen. De afgelopen jaren was ze in deze gebieden werkzaam bij verschillende maatschappelijke organisaties en bewegingen. Ze werkt op dit moment als programlead Degrowth & Caring Economy bij Commons Network, een werkplaats voor de sociaal-ecologische transitie en als campaigner bij Reclame Fossielvrij.

Ze is afgestudeerd in Global Health Sciences en is op dit moment bezig met het behalen van een tweede (online) master in Degrowth: Policy, Economy and Ecology aan de Autonome Universiteit van Barcelona. 

Sector

Anne van Dooren 

Anne van Dooren is Head of Production at Oerol. She has a great deal of knowledge about both the substantive motivation and the practical implementation of climate-just production. Before joining Oerol, she was a production manager at Dutch National Opera and Ballet, and has extensive experience of a 'black box' / theater context.

Anne van Dooren is Hoofd productie bij Oerol. Ze heeft veel kennis over zowel de inhoudelijke motivatie als de praktische uitwerking van klimaatrechtvaardig produceren. Voordat ze bij Oerol kwam was ze productieleider bij Nationale Opera en Ballet, en zij heeft veel ervaring van een 'black box' / zaal context.

Artists (Makers) 

Chihiro Geuzebroek

Chihiro Geuzebroek is  a multidisciplinary activist-artist singersongwriter dedicated to restoring and restory-ing our relationship to earth and each other. She combines a life of direct action activism with groups such as Fossil Free Culture, Shell Must Fall and Extinction Rebellion with collaborating and advising museums. In 2022 she worked with Stedelijk Museum, Museum Arnhem, Central Museum, Amsterdam Museum as well as speaking at Lakenhal and Rijksmuseum on environmental justice and art and performing at Museum nacht in Tropenmuseum. After directing a climate justice feature documentary, multiple eco-poetry shows and two exhibitions on social justice struggles and over a decade of civil disobedient activism she received the PAX peace award in 2022 for a lifetime of changemaking in community, culture, institutions and politics. In the fall of 2023 she will teach the first semester of the new Masters program of Sandberg PLANETARY POETICS.

Chihiro Geuzebroek is een multidisciplinaire activist-artiest singer-songwriter en zet zich in voor het herstellen en her-vertellen van onze relatie met de aarde en met elkaar. Ze combineert een leven van directe actie-activisme met groepen als Fossil Free Culture, Shell Must Fall en Extinction Rebellion met samenwerkende en adviserende musea. In 2022 werkte ze met het Stedelijk Museum, Museum Arnhem, Centraal Museum, Amsterdam Museum en sprak ze in de Lakenhal en het Rijksmuseum over ecologische rechtvaardigheid en kunst en trad ze op in Museumnacht in het Tropenmuseum. Na het regisseren van een documentaire over klimaatrechtvaardigheid, meerdere eco-poëzieshows en twee tentoonstellingen over de strijd voor sociale rechtvaardigheid en meer dan een decennium van burgerlijk ongehoorzaam activisme, ontving ze in 2022 de PAX-vredesprijs voor een leven lang verandering brengen in gemeenschap, cultuur, instellingen en politiek. In het najaar van 2023 zal ze het eerste semester van het nieuwe masterprogramma van Sandberg PLANETARY POETICS doceren.

Eran Ben-Michaël

Eran Ben-Michaël is a theatre maker, actor and artistic director of George & Eran productions, together with George Elias Tobal. Eran graduated from the academy of the performing arts in Amsterdam in 2004. Since graduating he has played with various companies such as De Theatercompagnie, the National Theater, De Citadel, Theater Rast, Bellevue Lunch Theater and De Utrechtse Spelen.

Since 2012 he writes and performs together with George Tobal. Together they developed and played, among other things, The “George & Eran Solve World Peace” triology and “The Flight of a Pomegranate”. Our performances are socially engaged, personal and are on the intersection of stage and stand-up. With humour, self-mockery and perspective, major social themes are reduced to human proportions.

We tell stories that have the urgency to be told in a changing Netherlands. Stories that knock at the gates of our country, our city and our neighborhood and are an obvious part of our Dutch culture. Stories that run through our blood. Stories that everyone experiences and that concern everyone."

Eran directed Jihad of Love, recently selected for the Theater Festival and nominated for best director.

Eran Ben-Michaël studeerde in 2004 af aan de toneelschool in Amsterdam. Sinds zijn afstuderen speelde hij bij verschillende gezelschappen zoals, De Theatercompagnie, Het Nationale Toneel, De Citadel, Theater Rast, Bellevue Lunchtheater en De Utrechtse Spelen.

 Eran is artistiek leider van George & Eran Producties, samen met George Elias Tobal. Sinds 2012 schrijft en speelt hij samen met George Tobal voorstellingen. Samen ontwikkelden en speelden zij o.a. De “George & Eran lossen Wereldvrede op” triologie en “De Vlucht van een Granaatappel.” ‘’Onze voorstellingen zijn maatschappelijk geëngageerd, persoonlijk en bevinden zich op het snijvlak van toneel en stand-up. Met humor, zelfspot en relativering worden grote maatschappelijke thema’s terug gebracht tot menselijke proporties.

Wij vertellen verhalen die in een veranderend Nederland de urgentie hebben om verteld te moeten worden. Verhalen die kloppen aan de poorten van ons land, onze stad en onze buurt en een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van onze Nederlandse cultuur. Verhalen die door ons bloed stromen. Verhalen die iedereen meemaakt en die iedereen aangaan.’’

Eran regisseerde Jihad van Liefde, onlangs geselecteerd voor het Theaterfestival, en is genomineerd voor beste regie.

 

Creative technology (Creatieve technologie)

Edwin Dertien

Edwin Dertien is a researcher, engineer and assistant professor at the University of Twente in creative technology, founder and director of a workshop for people with autism and has also been building robots for artists and theater makers for twenty years.

Edwin Dertien is onderzoeker, ingenieur en universitair docent aan de Universiteit Twente creatieve technologie, oprichter en bestuurder van een werkplaats voor mensen met autisme en daarnaast al twintig jaar robotbouwer voor kunstenaars en theatermakers. 

OVER DE MODERATOR 17 JUNI

Debat Kunst Boven Klimaat? #3 (Gespreksleider met festivalbezoekers)

Wilbert van de Kamp

Wilbert van de Kamp presenteert (zelfbedachte) programma’s over thema’s als lokaal voedsel, duurzaamheid, platteland en degrowth. Ook geeft hij een lezing over een van de bedrijven die hij is gestart om de wereld een stukje mooier te maken. Want alleen praten over dingen is niet genoeg, als je het Wilbert vraagt: “Ik ben oprichter van Omapost, help mensen hun goede voornemens vol te houden met juiststraks.nu, programmeer en kook in Wongema, heb een column over duurzaamheid voor Dagblad van het Noorden en presenteer talkshows zoals De Linkse Mannen lossen het op’’.