Waarom een Silbersee Manifest?

Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Geworteld in opera, maar met de ramen en deuren wijd open voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en disciplines. Met de stem als oer-instrument geven we klank aan wat er écht toe doet. 

Silbersee is ervan overtuigd dat de cultuursector een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzaamheid en anderen kan inspireren om meer aandacht te hebben voor dit onderwerp, door zelf volledig duurzaam te gaan opereren.

Silbersee wil alle partijen die een rol spelen bij het ontstaan en realiseren van projecten, van cateraar en decorbouwer, tot subsidiënt en publiek, bij het verduurzamingsproces betrekken.

Uiterlijk in 2027 willen wij een klimaatpositief productiehuis zijn dat negatieve effecten op milieu en grondstoffen weert. Ook inclusie, diversiteit en circulariteit vallen onder onze duurzaamheidsambities en zullen we zowel in onze bedrijfsvoering als in ons artistieke productieproces implementeren. Hiermee zijn we een kunstinstelling die niet alleen een positieve impact nastreeft op de samenleving maar óók op de aarde, waar we te gast zijn.

De stem, in al haar verschijningsvormen en in de meest brede zin van het woord, staat centraal als expressiemiddel

[We zijn geworteld in opera en geloven in de directe zeggingskracht van een aria. Maar we beperken ons niet tot de virtuoze zangkunst van specialisten. De stem is te horen in al haar hoedanigheden: van interviews en spoken word, tot koorzang, field recordings en volksliederen. Daarnaast staat de stem ook in figuurlijke zin voor wat zij kan uitdrukken: een gevoel, een mening, een politieke voorkeur…]

Projecten houden rekening met de stemmen uit de samenleving

[We gaan actief op zoek naar de meest diverse stemmen uit de wereld om ons heen. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe verhalen, halen actief stemmen uit de samenleving op en verwerken ze in onze voorstellingen.]

Cast en crew zijn heterogeen samengesteld

[Onze inclusieve manier van creëren wordt gereflecteerd in de diverse samenstelling van cast en crew.

Dit betreft o.a. leeftijd, opleiding, gender, herkomst en levensbeschouwing. Professionals werken samen met amateurs, ervaren makers met beginners, jong met oud, etc.]

Elk project is een Gesamtkunstwerk en het auteurschap wordt gedeeld

[We streven voortdurend naar een horizontale samenwerking tussen alle partijen. Vertrekkend vanuit het ongewisse nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan de creatie van het nieuwe en voltrekt zich de creativiteit op anarchistische wijze.]

Projecten worden klimaatpositief geproduceerd en gepresenteerd

[De onvermijdelijke uitstoot van de projectactiviteiten wordt gecompenseerd via initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van dit manifest. Silbersee zal er met deze compensatie voor zorgen dat aan het einde van elk project de balans positief staat, en zal daar transparant over publiceren.]

Projecten zijn zonder enige vorm van voorkennis te volgen

[De bezoekers brengen hun eigen rijkdom aan kennis, ervaring en sensibiliteit mee, maar hoeven zich niet in te lezen. Er zijn geen toelichtingen, maar mogelijk wel ondersteunende informatie, bv. verhalen van de makers over de ontstaansgeschiedenis van de productie.]

Projecten hebben een onmiskenbare relatie met de omgeving waar ze worden uitgevoerd

[Het project is een gesprek met de omgeving, waarin die omgeving ook een stem heeft. Er is ruimte voor verhalen van de plek en van de mensen die ermee verbonden zijn, de gebouwen die er staan, de dieren die er wonen, de planten die er groeien.]

projecten worden circulair ontworpen

[Circulair ontwerpen en produceren draagt bij aan de reductie van emissies van broeikasgassen en is een middel om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Uitgangsprincipe is: afval voorkomen! We dragen zorg voor alle componenten: de tastbare (decor, kostuums) en de ontastbare: composities, libretti, choreografieën, samenwerkingen.]